Architekti Ladislav Bradiak a Roman Jariabka spolupracujú v spoločnom architektonickom ateliéri už od roku 1992. Ich spolupráca prešla rôznymi formami združení až po súčasný Ateliér architektúry a dizajnu AABJ, s. r. o., ktorý bol zaregistrovaný v roku 2008.

Ateliér vykonáva a zabezpečuje všetky druhy a stupne projektovej dokumentácie od investičného zámeru až po realizačnú dokumentáciu, v nadväznosti na to vykonáva autorský dozor a inžiniersku činnosť – zabezpečenie potrebných povolení pred začatím stavby až po ukončenie diela kolaudáciou.

Od začiatku roku 2011 sa naša projektová kancelária v spolupráci s dodávateľskou spoločnosťou A.B.K., s. r. o., Banská Bystrica špecializuje na predprojektovú a projektovú prípravu pre výstavbu nízkonákladových a nízkoenergetických rodinných a bytových domov. Navrhnuté objekty spĺňajú podmienky pre poskytnutie úveru zo ŠFRB podľa zákona č. 607/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť zabezpečuje okrem projektovej činnosti aj dodávku stavieb, záhrad a interiérov v spolupráci s renomovanými firmami.

Ateliér architektúry a dizajnu počas svojej dlhoročnej činnosti vyprojektoval množstvo stavieb, z ktorých výber je zverejnený na webovej stránke...